Vårt klimatinitiativ

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ, som samlar allmännyttiga bostadsbolag i hela landet i en målsättning att bli energieffektiva och fossilfria. Som ett kommunalägt bolag i Östersunds kommun har vi också en viktig uppgift i att bidra till att uppfylla kommunens klimatmål.

Samtidigt som vi steg för steg minskar vår egen klimat- och miljöpåverkan ska vi även aktivt påverka våra hyresgäster och samarbetspartners att göra detsamma.

Våra strategiska mål inom klimatområdet:

  • Fossilfria* – i vår egen verksamhet 2020, hos våra upphandlade ramavtalsentreprenörer 2030
  • Energieffektiva – minskad energianvändning per kvadratmeter med 30% till 2030 jämfört med 2007
  • Egen förnybar elproduktion motsvarande vår egen förbrukning

Klimatinitiativet har även tre valfria fokusområden, där vi samverkar med andra bostadsbolag för att nå längre. Det handlar om att ställa klimatkrav på våra leverantörer, att hantera effekttoppar och förnybar energi samt att arbeta med våra hyresgäster för ett klimatsmart boende. Östersundshem är med i alla tre fokusområdena och deltar på olika sätt i arbetet med dessa frågor.

Tittar vi tillbaka några år har vi åstadkommit mycket! Vi blev fossilfria i vår egen verksamhet redan 2015 när den fossildrivna bilparken ersattes av elbilar. Den sista oljepannan för uppvärmning i våra fastigheter var avvecklad redan 2012. Sedan 2007 har vi sänkt energianvändningen per kvadratmeter med 23 procent.

Elbilar och laddning

2016, efter att företagets bilpark var utbytt, inventerade vi möjligheter och behov i vårt fastighetsbestånd för laddplatser till hyresgäster. Det var viktigt att förekomma den förväntade efterfrågan, för att göra elbil till ett möjligt alternativ för våra hyresgäster. Vi placerade då ut 56 laddplatser, spridda i våra fastighetsområden och startade upp Norrlands första elbilspool. Statliga pengar från Klimatklivet delfinansierade satsningen till hälften. Sedan dess har vi kontinuerligt installerat laddstolpar på tio procent av parkeringsplatserna i vår nyproduktion. Våren 2020 hade vi cirka 90 platser för laddning av elbil. Vi förbereder även för ett större behov genom att lägga tomrör till övriga parkeringsplatser.

Ett annat exempel på hållbara resor återfinns i personalens tjänsteresor, där vi belägger alla flygresor med en avgift som går till en miljöfond. 2019 användes pengarna i fonden till att köpa grönt flygbränsle i ett regionalt initiativ tillsammans med Jämtkraft, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och andra företag i regionen.

Energieffektivt byggande

Våra nya bostäder byggs med högt ställda krav på energianvändning och inomhusklimat. Sedan 2016 följer vi antingen Miljöbyggnad eller Svanen i alla nyproduktioner. Det betyder bland annat att de nya byggnaderna bara använder cirka 60 procent av den genomsnittliga energianvändningen i vårt äldre fastighetsbestånd. Det gör vi genom välisolerade och täta klimatskal, effektiva installationer för värme och ventilation, individuell mätning och debitering av vattenförbrukning och energisnåla vitvaror i bostäderna. Dessutom har vi lagt till fler klimatåtgärder, bland annat elbilpool, många och skyddade cykelparkeringar, nya busshållplatser, förbättrad källsortering, mycket växtlighet, bikupor och verktygsdelning.

Solceller

Solen skiner på våra hustak och det utnyttjar vi genom att installera solceller i nästan hela vår nyproduktion, och i några fall på äldre byggnader i samband med takrenovering. 2020 har vi cirka 250 kW installerat och ytterligare 300 kW planerat i kommande nyproduktion och renovering. Vi lär oss kontinuerligt och utvecklar anläggningarna för bra lönsamhet.

Under 2020 färdigställdes Östersunds solpark i samarbete med Jämtkraft, där Östersundshems andel står för 25 procent av vår elförbrukning. Ett stort och viktigt steg mot målet att producera all vår el själva, helt förnybart. Här möjliggör vi också för våra hyresgäster att köpa andelar, till ekonomiska villkor som liknar dem för solceller på eget villatak.

Smart lastbalansering av el

I våra nyaste fastigheter på Tallåsen och Remonthagen, provar vi en ny teknik för att bättre utnyttja både elen som vi köper och den som vi producerar i solceller på fastigheterna. Med hjälp av smarta omvandlare och ett eget elnät för likström mellan kvarterets byggnader kan vi använda mer av solcellernas el själva och sänka de högsta förbrukningstopparna. På Stallmästaren på Remonthagen installerar vi även batterier som gör att vi kan spara dagens solelproduktion till nattens förbrukning. I de senaste husen på Tallåsen har tekniken gjort att vi har kunnat minska husens huvudsäkringar från 63 till 16 ampere. Så trots att det är drygt 20 lägenheter i varje hus är elabonnemanget inte större än för en liten villa.

Genom att hålla nere effektuttagen och öka användningen av el från solcellerna får vi både en förbättrad lönsamhet, minskade risker för elnätbolaget och sänkt klimatpåverkan. Dessutom får både vi och Jämtkraft viktig kunskap om framtidens utmaningar inom elnätet.

Gröna obligationer

Sedan 2020 är hela vår låneportfölj placerad i så kallade gröna obligationer, som ett av de första bolagen i Sverige. Det är Östersunds kommun som tillsammans med sina dotterbolag Östersundshem och Jämtkraft har gett ut gröna obligationer för att finansiera investeringar i klimatsmarta, ekologiskt hållbara och energieffektiva projekt. Att låna upp genom gröna obligationer ger möjlighet till bättre villkor än en ”vanlig” obligation. På så vis har vi lyckats vara både klimatsmarta och ekonomiskt smarta samtidigt.

De gröna obligationerna finansierar dels Östersunds solpark, dels våra nyproduktioner. Det har de senaste fyra åren inneburit fem nya energisnåla och klimatsmarta fastigheter med 470 bostäder: Litshöjden i Lit, två fastigheter på Remontagen och två på Tallåsen. 

Samtidigt ges investerare möjlighet att placera sina pengar i hållbara investeringar, som främjar tillväxt på ett hållbart sätt. De bidrar till minskade koldioxidutsläpp i linje med vårt övergripande mål om att bli fossilbränslefria till år 2030. De bidrar också till uppfyllande av flera av de globala hållbarhetsmålen. Vår del i de gröna obligationerna innebär att utsläpp av 600 ton koldioxid undviks varje år.

*Vi följer de definitioner som Allmännyttans klimatinitiativ har valt: från Värmemarknadskommittén (fjärrvärme), Energimarknadsinspektionen (el) och Fossilfritt Sverige (drivmedel).

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice