Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %. Östersundshem har ett 60-tal anställda och omsatte 2020 cirka 302 miljoner kronor. Bolaget har cirka 4 000 bostäder och 140 lokaler.

Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. Den aktiva rollen ska utövas inom de ramar som de ekonomiska målen och rikt-linjerna som detta ägardirektiv anger.

Här hittar du vår senaste årsredovisning.

 

Östersundshem AB ägs i syfte att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål. Bolaget förväntas offensivt medverka för att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.

Ägarnas ekonomiska mål och direktiv

Här är ett utdrag från några av punkterna i Östersundshems ägardirektiv. Längst ner på sidan hittar du ägardirektiven i fulltext.

Ekonomiska mål

 • Bolaget ska uppnå en överskottsgrad om 36 % per år under åren 2021-2024. (överskottsgrad = driftnettot/hyresintäkter – nettoomsättning minus drift och underhållskostnader, fastighetsskatt/fastighetsavgift), 37 % per år under åren 2025 - 2029, 38 % per år under åren 2030 - 2034. Överskottsgraden ska jämföras mot snittet vid Sveriges Allmännytta.

 • Bolaget ska redovisa nyckeltalet direktavkastning (faktiskt värde), i delårsrapport per augusti samt i årsredovisning. I årsredovisning jämfört med snittet vid Sveriges Allmännytta. Bolagets direktavkastning = driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt/- fastighetsavgift) dividerat med bedömt marknadsvärde på fastighetsbeståndet
 • Bolaget får sälja och förvärva bostäder utan godkännande av kommunfullmäktige upptill ett belopp om 100 mnkr per år. Vid försäljningar utanför tätorten bör Östersundshem lägga särskild vikt vid att vara en del av landsbygdsutvecklingen. Planerade försäljningar ska redovisas löpande till Östersunds Rådhus AB.

 • Bolaget bör ha en soliditet om lägst 20 procent. (soliditet här definierat som synligt eget kapital i procent av balansomslutning vid årets utgång)

 • Styrelsen har att verka för att en god intern kontroll präglar organisationen och bolagets löpande verksamhet. Styrelsen ska årligen värdera den interna kontrollen.

Ägardirektiv

 • Aktör på bostadsmarknaden
  Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. Den aktiva rollen ska utövas inom de ramar som de ekonomiska målen och riktlinjerna som detta ägardirektiv anger. Bolaget kan i undantagsfall med beaktande av affärsmässiga principer producera annat än hyresbostäder efter god-kännande av kommunfullmäktige i varje enskilt fall. Bolaget ska förvalta och underhålla sitt fastighetsinnehav så att god ekonomisk hushållning uppnås.

  Bolaget ska även vara aktivt i frågan om fler bostäder för äldre. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas genom att förmedla elevboenden till gymnasieförbundets elever exklusive elever från Östersunds kommun.
  Bolaget ska aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för bl a äldre och funktionshindrade att bo kvar. Kommunens mål när det gäller ökad tillgänglighet ska vara styrande vid nyproduktion.

 • Speciella bostäder
  Bolaget har en viktig roll att agera så att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund så att kommunens bostadsgaranti uppfylls.
  Dessutom ska bolaget medverka till att det finns bostäder till socioekonomiskt utsatta målgrupper i enlighet med kommunstyrelsens årliga beslut som anges som bilaga 2 till detta ägardirektiv. Bolaget ska vara uppmärksam på sin bostadssociala uppgift,

 • Tillväxtplan/landsbygdsstrategi
  Bolagets verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att det av Östersunds kommun antagna tillväxtplanen/landsbygdsstrategin förverkligas utifrån den efterfrågan i dom orter som utpekas i översiktsplanen.

 • Miljöarbete
  Bolaget ska i sin verksamhetsutövning följa viljeinriktningen i Östersunds kommuns miljöpolicy. Vid alla ny- och ombyggnader ska bolaget välja energieffektiva lösningar och sunda byggmaterial och sträva efter ett hållbart boende.
  Kommunen ser positivt på att bolaget inför ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS som på sikt kan ligga till grund för en miljöcertifiering av bolaget.

 • Finanspolicy
  Bolaget ska följa riktlinjerna i den gemensamma finanspolicyn för kommunen och de kommunägda företagen. Finansieringsbehov ska hanteras genom Östersunds kommuns internbank i första hand. Avvikelser i hanteringen sker i samråd med internbanken.

 • Övriga policys
  Bolaget omfattas av Östersunds kommuns gällande arkivreglemente. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Bolaget ska ha en policy för aktiv hantering av frågor kring farliga förmåner (i avsaknad av egen policy kan kommunens policy användas).

För fullständigt ägardirektiv, klicka här (PDF).

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice