Om Östersundshems sponsring

Östersundshems sponsorsamarbeten finns till för att skapa mervärden för dig som hyresgäst, men också för att bidra till Östersund som en attraktiv kommun. Prioriterade områden är verksamheter som riktas mot ungdomar, sociala insatser och jämställdhet.

Ny sponsringspolicy på gång

Just nu tar vi inte emot några ny sponsringsansökaningar. Ansökan öppnar igen till hösten och under året kommer även nya riktlinjer för sponsring att presenteras. 

Just nu håller vi på med en översyn av vår sponsringspolicy, och det innebär att den här policyn kommer att ändras.  

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster samt delaktighet i sponsorns hållbarhetsarbete. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för båda parter.

Syfte och mål

Sponsring ska för Östersundshem vara ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka varumärket Östersundshem. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Östersund till en mer attraktiv kommun att bo i.

Östersundshem är också angelägna om att skapa mervärden – i synnerhet för våra hyresgäster, såväl socialt som kulturellt – men även för kommunens invånare i allmänhet. Därmed bidrar Östersundshem till ökat kvarboende och attraherande av nya hyresgäster.

Strategi

Utgångspunkten är att de föreningar, verksamheter eller evenemang som vi sponsrar ska ha en anknytning till Östersundshems bostadsområden, berör många av Östersundshems hyresgäster och/eller bidrar till kommunens utveckling.

Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, både flickor och pojkar då jämställd-hetsperspektivet är viktigt, och som har ett upptagningsområde bland Östersundshems hyresgäster, och som aktivt gagnar Östersundshems trygghetsarbete prioriteras. Den totala sponsringen ska ha ett jämställdhetsperspektiv som ska omfatta både utövare och åskådare.

All sponsring ska stödja Östersundshems affär och integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Östersundshem och samtidigt aktivt tar det sociala ansvar som följer på att vara ett kommunalt bostadsbolag.

Östersundshems affärsidé och övergripande mål styr val av sponsringsprojekt. Vi ska satsa på ett begränsat antal projekt och prioriterar långsiktiga samarbeten.

Inriktning

Investeringar i sponsorsamarbeten indelas i tre huvudsakliga sektorer;

  • Sociala projekt/verksamheter
  • Kulturella projekt/verksamheter
  • Idrott och Fritid

Det är av största vikt att våra investeringar når det breda intressena i samhället, samtidigt som vi även ska kunna profilera vårt varumärke genom elit- och högkvalitativa kulturella och sociala satsningar. Vi vill nå våra nuvarande kunder samt även kommande kundgrupper och skapa en totalt sett positiv och varm attityd till Östersundshem.

Varje sponsringsansökan bedöms utifrån ett antal frågeställningar som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet och marknadsföringsvärde för Östersundshem.

Affärsmässighet

Sponsringen ska innebära ett ömsesidigt, aktivt engagemang från båda parter. Vi ger inga rena bidrag.

Sponsringen ska ha en klar marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet och innebär tydliga och relevanta erbjudanden för våra hyresgäster, eller i vissa fall möjliggöra samarbete inom Innanförskapsakademin där samarbetet ger direkt effekt för deltagarna i programmet. Det innebär samarbetsformer utöver reklamplats. Sponsringen kan även komma att resultera i ett samarbete inom Östersundshems sociala insats Innanförskapsakademin, där den sponsrade kan erbjuda till exempel praktikplatser, studiebesök eller riktade aktiviteter till insatsens målgrupp.

  • Östersundshem ska bara delta i aktiviteter som är trovärdiga och seriösa
  • Ansökan om sponsring ska ske skriftligt
  • Alla förfrågningar om sponsring ska besvaras
  • Sponsringsaktiviteter ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Vi ska vara affärsmässiga i våra relationer till våra samarbetsavtal och samarbeten ska baseras på skriftliga avtal där bla tidpunkter för utbetalning samt metoder för utvärdering skall regleras.

Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller annan närstående aktör agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt och detta agerande kan förknippas med Östersundshem äger Östersundshem rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Avgränsningar

Östersundshem sponsrar inte:

  • Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
  • Politiska eller religiösa organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk eller religiös ståndpunkt.
  • Sponsringen får max uppgå till 2 miljoner per år varav max 20 % får gå till ett specifikt engagemang. Vid högre belopp än 20 % är det ett ärende för styrelsen.

Mål, tidplan och utvärdering

Mål och tidplan ska finnas för samtliga sponsringssamarbeten och samtliga sponsringssamarbeten ska följas upp regelbundet under löpande avtalstid.

Fastställd av styrelsen, dat. 2007-12-20, § 173/07
Reviderad av styrelsen, dat. 2011-08-24, § 75/11
Reviderad av styrelsen, dat. 2012-10-30, § 100/12
Reviderad av styrelsen, dat. 2013-05-23, § 52/13
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-04-09, § 26/14
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-05-21, § 33/14
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-12-11, § 97/14
Reviderad av styrelsen, dat. 2016-05-24, § 37/16
Reviderad av styrelsen, dat 2017-06-01, § 31/17
Reviderad av styrelsen, dat. 2018-08-28 § 90/18

Just nu tar vi inte emot några sponsringsansökningar. Ansökan öppnar igen till hösten och under året kommer även riktlinjerna för sponsring att uppdateras.

Vad är sponsring för Östersundshem?

Sponsring är ett strategiskt verktyg för Östersundshem, med syfta att skapa trivsel och mervärde för våra hyresgäster, samt för att stärka vårt varumärke och bidra till Östersunds attraktivitet som kommun. Attraktiva sponsringserbjudanden kan också fungera som marknadsföring gentemot potentiella hyresgäster. Vi satsar på att ha ett begränsat antal sponsringsprojekt och prioriterar långsiktiga samarbeten. Mängden pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av alla ansökningar, vilket betyder alla sökande inte kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven.

Ansökan om sponsring

Börja med att läsa vår sponsringspolicy. I den finns de riktlinjer vi har att följa. Du kan bland annat läsa att de föreningar, verksamheter eller evenemang som vi sponsrar ska ha en tydlig anknytning till Östersundshems bostadsområden och beröra många av Östersundshems hyresgäster. Vi prioriterar föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, både flickor och pojkar då jämställdhetsperspektivet är viktigt, de som har ett stort upptagningsområde bland Östersundshems hyresgäster och som aktivt gagnar sociala insatser. Sponsringen ska innebära ett aktivt engagemang från sponsormottagaren och Östersundshem.

Vi vill att ansökan om sponsring ska ske skriftligt, då får vi ett bra underlag för bedömning om ett sponsringssamarbete kan bli aktuellt. Mejla din ansökan till kommunikation@ostersundshem.se

En sponsringsgrupp beslutar om sponsringsärenden. Alla förfrågningar om sponsring besvaras i turordning utifrån när ansökan inkom, och svarstiden kan variera.

Avgränsningar – Östersundshem sponsrar inte:
Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.

Politiska eller religiösa organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk eller religiös ståndpunkt.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Kundservice

Information om boende för nyantagna studenter

Har du blivit antagen till Mittuniversitet eller Yrkeshögskola i Östersund till höstterminen 2022? Söker du studentbostad? Anmäl dig till väntelista.

Läs mer

Östersundshem

Hyresnämnden säger ja till renovering av Hjorten

Östersundshem har fått ja från hyresnämnden till renovering av de cirka 190 lägenheterna i kvarteret Hjorten i Östersund.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice