Om Östersundshems sponsring

Östersundshems sponsorsamarbeten finns till för att skapa mervärden för dig som hyresgäst, men också för att bidra till Östersund som en attraktiv kommun. Prioriterade områden är verksamheter som riktas mot ungdomar, sociala insatser och jämställdhet.

Sponsringsansökan för 2023 är stängd

Ansökningsperioden för sponsring 2023 är över. Ansökan för 2024 öppnar 1 september 2023. 

Östersundshem sponsring styrs av riktlinjer som innebär att vi kräver motprestationer av de vi sponsrar. Fokus är inte att visa vår logga utan vi vill ha motprestationer som gynnar våra hyresgäster och bostadsområden.

Definition

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster.

Syfte och mål

Sponsring är ett strategiskt verktyg för att stärka Östersundshem som varumärke, samt för att skapa trivsel och mervärden för våra hyresgäster. Sponsringen ska gynna våra hyresgästers sociala och kulturella liv och därmed bidra till att skapa en positiv bild av Östersund och Östersundshem.
Vår sponsring ska även bidra till att skapa förutsättningar för jämlikhet och jämställdhet inom kultur, idrott och samhälle i Östersunds kommun.

Kriterier

 • De föreningar, organisationer eller evenemang som vi sponsrar ska vara verksamma i Östersunds kommun.
 • Sponsringen ska vara balanserad mellan områdena; idrott, kultur och samhälle.
 • Samarbetet ska ge en positiv bild av Östersundshem och stärka varumärket.
 • Sponsringen ska bidra till att göra Östersund till en attraktiv bostadsort men ett rikt föreningsliv och positiva evenemang.
 • Sponsringen ska utgå från ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv.
 • Verksamhet som riktar sig till barn och unga är prioriterade.
 • Motprestationen ska vara i Östersundshems och hyresgästernas intresse och kan till exempel bestå av aktiviteter för att främja rörelse, trygghet och gemenskap.
 • Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen.
 • Sponsringen ska var affärsmässig, och innebära ett ömsesidigt, aktivt engagemang från båda parter. Sponsring ska inte förväxlas med bidrag, som inte ställer några krav på motprestation.

Bedömning

Varje sponsringsansökan utvärderas utifrån hur väl den sponsrade parten bidrar till sponsringens syfte. Det görs även en bedömnings utifrån ett antal frågeställningar som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet, jämlikhet och marknadsföringsvärde för Östersundshem.

Affärsmässighet

Sponsring är inte ett bidrag, utan ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för Östersundshem och den sponsrade parten och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja en ansökan.

 • Östersundshem ska bara delta i aktiviteter som är trovärdiga och seriösa
 • Sponsringsaktiviteter ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Vi ska vara affärsmässiga i våra relationer till våra samarbetsavtal och samarbeten ska baseras på skriftliga avtal där bland annat tidpunkter för utbetalning samt metoder för utvärdering ska regleras.

Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller annan närstående aktör agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt och detta agerande kan förknippas med Östersundshem äger Östersundshem rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Ansökningsprocessen

 • Ansökan som sponsring görs en gång om året och ska göras skriftligt via ett formulär på vår hemsida.
 • Ansökan är öppen mellan 1 september och 15 november.
 • Ansökningar som kommer in övriga tider på året behandlas inte.
 • Kommunikationsansvarig går igenom ansökningar och presenterar dem för ledningsgruppen under december. Besked lämnas i december.
 • Utbetalning sker senast 31 januari.

Åtaganden

Den sökande ansvarar för att:

 • Ta fram förslag på motprestation som den sponsrade parten avser att bidra med.
 • Motprestationen genomförs under avtalsperioden, samt lämna en redogörelse över utförd aktivitet.
 • Tillhandahålla faktura för utbetalning i god tid.

Östersundshem ansvarar för att:

 • Utvärdera avtal och insats efter avtalsperioden.
 • Ta fram ett avtal inför avtalsskrivning. I avtalet ska det tydligt framgår belopp, avtalstid, hur Östersundshem kommer att synas samt, vilken motprestation som partners kommit överens om.

Avgränsningar

Östersundshems sponsring får som mest uppgå till totalt 550 000 kronor per år, varav högst 20 procent får gå till en och samma sponsringspartner.

Östersundshem sponsrar inte:

 • Verksamhet som kan uppfattas som omoralisk eller oetisk.
 • Politiska eller religiösa organisationer.
 • Enskilda utövare eller privatpersoner.
 • Vinstdrivande företag.

Mål, tidplan och utvärdering

Mål och tidplan ska finnas för samtliga sponsringssamarbeten och samtliga sponsringssamarbeten ska följas upp regelbundet under avtalstid.

Här hittar du våra aktuella sponsorsamarbeten. De som listas är de föreningar/organisationer/klubbar som har en pågående avtalsperiod.

Avtal 1 juni 2022-31 maj 2023

Organisation/Förening Avtalstid Belopp kr/år Social/Kultur/Sport
Bio Regina 2022/2023 50 000 kr Kultur
IF Castor Konståkning 2022/2023 50 000 kr Sport
IFK Östersund Dam 2022/2023 50 000 kr Sport
Jämtland Basket 2022/2023 50 000 kr Sport/socialt
SK Ägir 2022/2023 20 000 kr Sport
Östersundsgymnasterna 2022/2023 30 000 kr Sport
Östersunds IK 2022/2023 75 000 kr Sport
Östersunds konståkningsförening 2022/2023 10 000 kr Sport
Summa 2022/2023   335 000 kr  

Nya och fortsatta 2023

Organisation/Förening

Avtalstid Belopp kr/år Social/Kultur/Sport
Bio Regina 2023 30 000 kr Kultur
Frösö IF 2023 50 000 kr Sport/socialt
Ung Företagsamhet 2023 50 000 kr Socialt 
Jämtland Basket- Satsning Torvalla 2023 100 000 kr Sport/socialt 
Summa 2023   230 000 kr  

 

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Östersundshem

Drömåtervinningsrum, finns de?

Återvinning ska vara enkelt, men så känns det kanske inte alltid. Vi arbetar därför med att höja standarden och tydligheten i våra bostadsområden.

Läs mer

Östersundshem

Renoveringen av Hjorten börjar i augusti

Östersundshems styrelse har tagit beslut om att gå vidare med ROT-renoveringen av kvarteret Hjorten.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice