Förtur

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av annat boende kan ansöka om förtur till en bostad.

Östersundshem handlägger inkomna förtursansökningar enligt gällande policy. Denna policy avser främst personer som redan bor hos Östersundshem. Förtur i bostadskön beviljas endast om det finns ett akut behov av ett annat boende, samt om du som sökande saknar möjlighet att själv tillgodose behovet på annat sätt.

Läs hela policyn nedan. Blanketten för ansökan om förtur hittar du här.

Till dig som söker förtur

Östersundshem handlägger inkomna förtursansökningar enligt gällande policy. Denna policy avser främst personer som redan bor hos Östersundshem. Förtur i bostadskön beviljas endast om det finns ett akut behov av ett annat boende, samt om du som sökande saknar möjlighet att själv tillgodose behovet på annat sätt. Har du exempelvis tillräcklig kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att själv köpa en bostad får du inte förtur. Exempel på ekonomiska möjligheter är att du äger en fastighet eller annan egendom som gör att boendesituationen kan lösas på egen hand.

Du som sökande ska ha svenskt personnummer och uppfylla kraven på att kunna bo på egen hand i en hyresfastighet. Om det finns oreglerade hyresskulder, andra boenderelaterade skulder eller om goda boendereferenser av annan anledning inte kan lämnas kan det inte anses att kravet på att kunna bo på egen hand är uppfyllt och förtur kan därför inte beviljas.

Förtursförmedlingen är avgiftsfri och du har alltid rätt att få din ansökan prövad.

Ej godkända skäl för förtur:

  • Trångboddhet
  • Störande grannar
  • Separation/skilsmässa
  • Bostadslöshet
  • Vantrivsel
  • Höga hyror eller ekonomiskt pressade situationer
  • Nyanställning arbete

När beviljas förtur?

Förtur till en lägenhet kan ges till den som av medicinska skäl, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av ett annat boende.

Evakuering vid renovering, ombyggnad och/eller tillbyggnad

I normalfallet ombesörjer inte Östersundshem evakueringslägenheter i det fall hyresgästen behöver lämna sin bostad i samband med renovering, ombyggnad och/eller tillbyggnad. Detta löses via hyresgästens hemförsäkring. Dock kan undantag ske utifrån det enskilda fallet och/eller i samband med större – av Östersundshem – planerade renoveringsåtgärder. Undantag kan även komma att ske vid regler som rör kötid samt förturer vid internflytt.

Medicinsk förtur

Du som har begränsad rörlighet, permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer specifika krav på bostaden (som inte går att tillgodose med hjälp av kommunens bostadsanpassning) och som har ett akut behov av ny bostad kan få förtur av medicinska skäl.

Social förtur

Om du eller någon annan i familjen har utsatts för hot eller våld, dina barn far illa eller riskerar att fara illa och där ärendet kan styrkas av familjerätt, socialtjänst eller annan myndighet, kan du få förtur av sociala skäl. I vår handläggning beaktas alltid barnperspektivet.

Den som inte bor i Östersunds kommun

Personer som inte är folkbokförda i Östersunds kommun måste ha mycket starka sociala skäl för att söka förtur hos Östersundshem och inte kunna bo kvar i sin hemkommun eller flytta till en annan kommun. Det ska vara styrkt att behovet av bostad i Östersunds kommun beror på att det är omöjligt, olämpligt eller farligt att bo någon annanstans än i Östersunds kommun.

Ansökan och intyg

Ansökan ska göras på en särskild blankett, se nedan. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet väl känner till den sökandes situation och som kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra situationen för den sökande.

Beslut

Bedömningen görs av en referensgrupp bestående av vd samt boendesociala sektionen. Styrelsen kommer två gånger per år att göra stickprovskontroll för att säkerställa hanteringen av förtursärendena.

Skriftligt beslut skickas till den sökande efter handläggningen. Beslut om förtur grundas på en bedömning av de förhållanden som gäller vid beslutstillfället. Om Östersundshem får kännedom om att de förhållanden som föranledde beviljad förtur förändras kan bifallsbeslut ändras.

Den ansökan som Östersundshem bedömer som mest akut går först, oavsett om andra ansökningar lämnats in före. Förtur är inte en omedelbar lösning, det kan ta ett par månader eller längre innan den sökande kan flytta in i en förturslägenhet. Den sökandes köpoäng nollställs när nytt hyresavtal skrivs.

Innan en lägenhet erbjuds till dig som sökande gör Östersundshem en sedvanlig kredit- och referenskontroll. Östersundshem har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag alternativt via Kronofogden, och inhämta all den information som vi anser oss behöva. Uppgifterna som den sökande lämnar i ansökan kommer att databehandlas.

Erbjudande om ny bostad

Den som erbjuds förtur ska vara beredd att ta en bostad omgående. I annat fall upphör förturen, likaså om den sökande inte svarar på erbjudandet. Den sökande har ingen förtur till särskilda områden, om behov kan lösas på annat sätt. För att ett bifall till förtur ska kunna begränsas till att undanta bostad i visst område, måste det framgå att det är direkt olämpligt för den sökande att bosätta sig i det området. Vad gäller hyresnivån på bostaden som erbjuds gör Östersundshem en bedömning utifrån den sökandes ekonomi. Den sökande ska ha en hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till både hyran och övriga skäliga kostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer. Den sökande kan själv inte välja eller önska hyresnivå på den nya bostaden.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice