Års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 är här

Bild års- och hållbarhetsredovisning.jpg

Östersundshem har en viktig roll att spela i utvecklingen för ett hållbart samhälle. De bostäder vi bygger och förvaltar ska inte bara vara miljömässigt och ekonomiskt hållbara, utan också trygga och trivsamma. I år har vi därför utökat vår årsredovisning till en års- och hållbarhetsredovisning för att få med dessa viktiga delar av vårt arbete. Här är några exempel på projekt som påbörjades eller pågick under föregående år.

Ett fossilfritt, förnyelsebart och energieffektivt Östersundshem

  • Målsättningen om fossilfrihet till år 2030 har vi redan uppnått men vi arbetar vidare med att bli fossilfria i alla led. Det gör vi exempelvis genom att ställa energi- och miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer men också genom att göra det enkelt för våra hyresgäster att leva klimatsmart.

Möjlighet till hem för alla med fokus på trygghet och trivsel

  • Bostadsgarantin för studenter är uppfylld, detta mycket tack vare det tillskott vi fått med våra 80 nyrenoverade studentlägenheter som färdigställdes under november 2022.
  • Vi har tillsammans med andra fastighetsägare, Polisen, Östersunds kommun och andra aktörer ingått i en samarbetsform vid namn Effektiv samordning för trygghet (EST).Metoden bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Förbättrad boendestandard genom renovering och underhåll

  • Planering och förberedelser har gjorts för att under slutet av sommaren 2023 påbörja ROT-renoveringen av de 192 lägenheterna i kvarteret Hjorten.
  • Våra byggarbetsplatser ska vara fria från brottslighet och osund konkurrens. Vi vill att samtliga entreprenörer och underentreprenörer ska vara seriösa och ge sina anställda goda arbetsvillkor. Som ett led i att uppnå detta har vi gått med i föreningen Rättvist byggande. Rättvist byggande består av fyra huvuddelar som syftar till att förebygga och motverka kriminalitet och osund konkurrens i våra entreprenadprojekt.

- 2022 har varit ett år med stora utmaningar som inneburit omfattande arbete för såväl styrelse som personal. Det arbete vi lagt ned och de satsningar vi gjort ser vi ett positivt resultat av nu, inte minst i vårt bokslut. Vi gick in i 2023 med en ekonomi i balans och goda förhoppningar om det nya året, trots det osäkra omvärldsläget, säger Kenneth Karlsson, vd Östersundshem.

Läs vår års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Tillbaka