Lägenhetsbyte

Du behöver vårt tillstånd för att få använda en av våra lägenheter för byte med annan hyresrätt inom eller utom vårt bestånd. Här hittar du information om hur du går tillväga.

Du måste ha bott i lägenheten i ett år för att få byta den, det gäller även den du vill byta med. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och vara permanent boende på den adressen. Rätten att byta bostad regleras i Hyreslagen (JB 12 kap. 35 §) och gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. Man kan vid ett byte inte skriva till ytterligare en kontraktsinnehavare. Inget byte får ske innan Östersundshem godkänt ansökan och besiktning och kontraktsskrivning har skett.

Beaktansvärda skäl för byte

Enligt hyreslagen ska du som hyresgäst visa att du har ”beaktansvärda skäl” för ett byte. Det kan till exempel vara:

  • Ändrade familjeförhållanden som gör att du behöver en större eller mindre lägenhet.
  • Ändrade ekonomiska förhållanden till följd av exempelvis sjukdom eller pensionering.
  • Sjukdom som gör att du behöver en lägenhet som är bättre anpassad till dina behov.

Lägenhetsbyte inom Östersundshems bestånd

Vid lägenhetsbyte mellan hyresgäster inom Östersundshems bestånd kontrolleras störningar och fakturaskulder, att ingen hyresskuld finns samt att hyran inkommit i tid till oss. Skulder till Östersundshem ska alltid regleras innan byte kan bli aktuellt.

Byte med extern hyresgäst 

Den externa hyresgästen måste genomgå en sedvanlig kontroll. Det innebär att en kreditupplysning görs, att den andra hyresvärden kontaktas för godkännande av bytet samt att en kopia av hyreskontrakt från motpart begärs in.

Så ansöker du 

Du och den du vill byta med ska fylla i och skicka in blanketten ansökan om byte av lägenhet. När ansökan har behandlats skickas information ut från oss till dig och din bytespartner.

Ansökan ska bestå av följande

  • Personbevis som styrker folkbokföringsadress för bägge parter ska bifogas i ansökan (finns att hämta på Skatteverkets
    hemsida).
  • Tydliga skäl för ditt byte. Bifoga handlingar som styrker dina skäl. Tänk på att det är dina skäl som ligger till grund för ditt byte, inte den andra partens.
  • Vid ekonomiska skäl, kan intyg från Försäkringskassan, A-kassa, anställningsbevis med löneuppgifter eller annat bifogas.
  • Vid separation eller samboförhållande, namn och personnummer på sammanboende.
  • Blivande hyresgäst ska bifoga kopia på hyresavtal från nuvarande hyresvärd (om annan än Östersundshem) samt intyg från hyresvärden om referens och godkännande att lägenheten får användas för lägenhetsbyte. Samt anställningsavtal med löneuppgifter eller annat intyg som visar den sökandes inkomst.

Skäl för uppsägning

Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. Om oriktiga uppgifter lämnas kan det medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen kan även komma att sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter eller genom olagliga transaktioner.

Från 1 oktober 2019 är det straffbart att begära, träffa avtal om – eller ta emot – en särskild ersättning för att överlåta en hyresrätt.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice